เงื่อนไขกิจกรรม “เวิร์กโปร แจกทอง”

  1. เมื่อสั่งซื้อสินค้าเวิร์กโปรครบ 499 บาท รับ 1 สิทธิ์ ลงทะเบียนลุ้นรับทอง 1 กรัม ประจำสัปดาห์ที่ WORKPRO Line Official โดยทางบริษัทฯ ทำการจับรางวัลในวันสุดท้ายของเดือน จำนวน 4 รางวัล/เดือน (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  2. ต่อที่ 2 รับสิทธิ์ลุ้นรับทองคำ 1 กรัม จำนวน 2 รางวัล และ รับสิทธิ์ลุ้นรับทองคำ 1 บาท จำนวน 10 รางวัล โดยทางบริษัทฯ จะตัดสิทธิ์การลงทะเบียน วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เวลา 23.59 น. และประกาศผลรางวัลภายในวันที่ 14 มกราคม 2568
  3. สินค้าที่เข้าร่วมรายการ จะยกเว้นสินค้าในกลุ่มเครื่องมือช่างไฟฟ้า และอุปกรณ์เสริมเครื่องมือช่างไฟฟ้า
  4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้า ณ จุดจำหน่ายสินค้า อาทิ ห้างสรรพสินค้า ตัวแทนจัดจำหน่าย และช่องทางออนไลน์ เท่านั้น
  5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนา ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐาน ในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัทฯ ในวันและเวลาทำการ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลรางวัล หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์แล้วบริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าว ให้กับองค์กรสาธารณะกุศลหรือหน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป
  6. รายการของรางวัลที่ได้รับ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  7. บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
  8. โปรโมชั่นนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 – 14 มกราคม 2568
  9. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
แจกทอง workpro